Látogatók száma: ...
enter / belépés (HTML) Építésügyi Minőségellenörző Innovációs Kht. Non profit company for quality control and innovation in building H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Tel / Phone: (36-1) 372-6100, Fax: (36-1) 386-8794, E-mail: info@emi.hu
Fejlesztés: EduCon SH

  Győri Minőségellenőrző Állomás Veszprémi Minőségellenőrző Állomás Pécsi Minőségellenőrző Állomás Szegedi Minőségellenőrző Állomás Debreceni Minőségellenőrző Állomás Miskolci Minőségellenőrző Állomás Tűzvédelmi Laboratórium ÉMI Központ ÉMI Felvonó és Mozgólépcső Felügyelet

European Network of Building Research Institutes World Federation of Technical Assessment Organisations The European Union of Agrément European Organisation for Technical Approvals International Council for Research and Innovation in Building and Construction European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification

 

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.)

RÖVID TÖRTÉNET, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az 1963-ban alapított Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és az Építéstudományi Intézet (ÉTI) jogutódja, évtizedek óta kiemelt felelősséggel és feladatkörrel rendelkező szervezet.

A Társaság 100 %-os állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja.

Tevékenységünk az építő- és építőanyagipar egész területére kiterjed. Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködünk az építési termékek megfelelőség igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységgel támogatjuk az építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segítjük az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködünk szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében.

 

Nagyobb térképre váltás


 

 Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján végezzük főbb tevékenységeinket:

 • Termékek megfelelőségének tanúsítása,
 • Gyártásellenőrzési rendszerek tanúsítása,
 • Termékek első típusvizsgálata,
 • Európai Műszaki Engedély (ETA) kidolgozása,
 • Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) kiadása,
  (ÉME kidolgozására érvényes szabvány vagy ETA hiányában kerül sor).

A megfelelőség igazolását az ÉMI Nonprofit Kft. – tanúsításra, ellenőrzésre (az ellenőrzésre az akkreditáció megtörtént, a kijelölés folyamatban van) és vizsgálatra – a GKM által kijelölt és az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1415) végzi.

Az ÉMI Nonprofit Kft. ETA és ÉME kidolgozását is végezheti feljogosított jóváhagyó szervezetként.

Jogszabályi előírásokon alapuló egyéb feladataink:

 • Nukleáris létesítmények engedélyezését és kivitelezését érintő – kijelölt szakértő intézményi – feladatok (szervezetminősítés, tervdokumentáció és kiviteli munka szuperellenőrzése), és a kapcsolódó vizsgálati, szakértői munkák;
 • Felvonók és mozgólépcsők engedélyezésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére vonatkozó kormányrendelet szerint kijelölt szervezetek és ellenőrök tevékenységének szakmai felügyelete;
 • Tűzvédelmi eszközök vizsgálata, ellenőrzése és tanúsítása.

 

 

Központi laboratóriumunk szakági és területi vizsgálólaboratóriumai az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásai szerint működnek, a tanúsító tevékenységet az MSZ EN 45011:1999 és az MSZ EN 45012:2000 szabványok alapján, a termékgyártók ellenőrzését (az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét) az MSZ EN 45004:1995 követelményei szerint végezzük.

Megbízóink, partnereink, a jogszabályok követelményeinek és a saját minőség céljaink teljesítése érdekében az ÉMI Nonprofit Kft. teljes szakmai tevékenységét átfogó minőségirányítási rendszert működtetünk. Az MSZT Tanúsítási Titkársága tanúsítja, hogy a minőségirányítási rendszerünk megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 követelményeinek.

Vizsgálati és terméktanúsítási felkészültségünket a Nemzeti Akkreditáló Testület okirat kiadásával, ellenőrzési és rendszertanúsítási tevékenységünket minősítő jegyzőkönyv kiadásával ismerte el.

Céljaink elérése érdekében gondoskodunk arról, hogy a szervezet munkájának szakmai színvonala, a munkatársak hozzáértése és képzettsége nemzetközi összehasonlításban is megfeleljen a követelményeknek.

Munkatársaink pártatlanul, befolyásmentesen, a megbízóra vonatkozó információkat bizalmasan kezelve, a szakmai titoktartás betartásával végzik tevékenységüket. Szolgáltatásaink minden építési ter mék gy ártója, f orgalmazója, importálója, továbbforgalmazója, felhasználója, továbbá az építési tevékenységet végző vagy abban érdekelt bármely személy számára – egyenlő feltételekkel – elérhetőek.

Szervezeti egységeink munkatársai aktívan részt vesznek szakmai szervezetek, műszaki és tudományos egyesületek munkájában, és oktatóként különböző szakmai és egyetemi képzésekben.

A Társaságunkhoz érkező megbízásokat a szakági tudományos osztályok és a hat regionális minőségellenőrző állomásunk – szükség szerint alvállalkozók bevonásával – teljesíti. Munkáinkat megbízási szerződés alapján végezzük.

Az ÉMI Nonprofit Kft. a következő nemzetközi szervezetek tagja:

 • EOTA (European Organization for Technical Approvals) – Jóváhagyó Szervezetek Európai Szervezete
 • UEAtc (Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction) – Építőipari Alkalmassági Bizonyítványok Európai Szövetsége;
 • EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) – Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportja;
 • ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Építéstudományi Kutatóintézetek Európai Hálózata;
 • WFTAO (World Federation of Technical Assessment Organizations) – Műszaki Értékelő Szervezetek Világszövetsége;
 • CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) – Építési Kutatás-fejlesztési Nemzetközi Tanács;
 • ECTP (European Construction Technology Platform) – Európai Építésügyi Technológiai Platform.

A Társaság tevékenysége:

A központi divíziók keretein belül működő tudományos osztályok és szakági laboratóriumok regionális divíziókkal és ezen belül a minőségellenőrző állomásokkal szervezett munkamegosztásban az alábbi tevékenységeket végzik:

 • Alkalmassági vizsgálatok: azoknak a termékjellemzőknek a meghatározása, amelyek alkalmassá teszik a terméket arra, hogy szakszerű beépítés és használat mellett, a termék teljes tervezett élettartama alatt az építmény – amelybe a termék beépítésre kerül – megfelel az alapvető – elsősorban biztonsági, egészség és környezetvédelmi – követelményeknek. Ennek eredménye alapján ÉME vagy ETA kerülhet kiadásra.
 • Építési termékek vizsgálata, ezen belül a termékek megfelelőség igazolásához szükséges első típusvizsgálat, vagy a gyártó, forgalmazó, felhasználó által igényelt más vizsgálatok.
 • Értékelő és szakreferensi feladatok ellátása, ezen belül a termékek megfelelőség igazolása keretében az első típusvizsgálat, illetve a szúrópróbaszerű vizsgálatok, valamint a gyári önellenőrző vizsgálatok értékelése, és javaslattétel a tanúsítvány kiadására.
 • Építési termékgyártó üzemek és az üzemi gyártásellenőrzési rendszer alapvizsgálata, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása.
 • Szerkezet- és anyagvizsgálatok, helyszíni vagy mintavételes, továbbá szerkezeti modell vizsgálatok.
 • Építéskivitelezés egyes munkafolyamatainak műszaki vizsgálata és ellenőrzése.
 • Mérnöki szakértés és szaktanácsadás a következő területeken:
 • Építési a nyagok, szerk ezetek és technológiák,
 • Építési hibák,
 • Tervezési megoldások,
 • Termékek alkalmazástechnikai kérdései,
 • Épületdiagnosztika,
 • Minőségszabályozás.
 • Kutatás és fejlesztés a megbízók igényeinek megfelelően:
 • Termék- vagy technológiafejlesztés,
 • Irodalomkutatás, trendek figyelése,
 • Vizsgálati, minőségszabályozási módszerek kidolgozása,
 • Kísérleti vizsgálatok és mérések,
 • Tanulmányok és elemzések készítése,
 • Szabályozás- vagy jogszabály előké sz ítés.
 • Műszaki szabályozás, ezen belül szabványok, felhasználási vagy alkalmazástechnikai útmutatók készítése.

 

A KÖZPONTI DIVÍZIÓK  TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A központi divízióink és a tudományos osztályaink tevékenysége szakági - szakterületi illetékesség szerint szerveződik.

ÉPÜLETSZERKEZETI ÉS ENERGETIKAI DIVÍZIÓ

Épületszerkezeti Tudományos Osztály

Az Osztály az építési termékek és szerkezetek, építési technológiák, építési rendszerek funkcionális alkalmazástechnikai és kompatibilitási vizsgálatait és szakértéseit végzi, továbbá a kapcsolódó szabályozási, kutatási, tervezési és tanácsadási munkában is részt vesz. Az ÉMI Nonprofit Kft. más egységeinek a bevonásával végzi az osztály termékek, technológiák, rendszerek építőipari alkalmassági vizsgálatait.

Szakterületileg az osztályhoz tartozik

 • az Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium;
 • a Szigetelőanyag Szakági Laboratórium;
 • az Akusztikai Szakági Laboratórium.

Gépészeti és Energetikai Tudományos Osztály

Az Osztály fő tevékenysége az alkalmassági és termékvizsgálatok végzése az alábbi szakterületeken:

 • épületen belüli vízellátási és csatornázási csővezetékek, szerelvények,
 • központi fűtési rendszerek és rendszerelemek,
 • kémények (égéstermék-elvezető berendezések),
 • szellőztető berendezések, klimaberendezések és elemeik

 

ANYAG- ÉS SZERKEZETTUDOMÁNYI DIVÍZIÓ

Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos Osztály

Az Osztály tevékenysége az épületek tartószerkezetére, a mérnöki építményekre, alapozásokra, csatornázási és vízmű szerkezetekre, közmű műtárgyakra terjed ki. E téren elsősorban alkalmassági vizsgálatokat, szakértést, szaktanácsadást, termékvizsgálatokat végez.A kutatási és vizsgálati feladatok elvégzéséhez rendelkezésre áll a speciális felszereltségű Tartószerkezeti és Mélyépítési Szakági laboratórium.

Mechanikai Tudományos Osztály

Az Osztály alapvetően a szervetlen építőanyagok, elemek és épületszerkezetek mechanikai jellemzőit vizsgálja, alkalmassági vizsgálatait végzi, továbbá szakértői, szaktanácsadói, valamint kutató-fejlesztői tevékenységet folytat.

Az Osztályon az anyag- és termékjellemzők vizsgálatait a Mechanikai Szakági laboratórium (ezen belül anyagvizsgáló, cement és habarcs, kerámia, kő és üveg, betontechnológiai csoport) végzi.

 

ÉPÍTÉSKÉMIAI, TŰZVÉDELMI ÉS NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK DIVÍZIÓ

Vegyészeti Tudományos Osztály

Az Osztály szerves építőanyagok és az építőipari termékek kémiai, fizikai és alkalmazástechnikai jellemzőit, alkalmassági és termékvizsgálatait végzi. Emellett szakértői, szaktanácsadói, valamint kutató-fejlesztői tevékenységet is végez.

Az Osztályon a vizsgálatokat a szakági laboratórium, ezen belül a műgyanta vastag bevonatok, műanyagtermékek, festék és korrózióvédelmi, analitikai és szervetlen kémiai csoport) végzi.

Nukleáris Létesítmények Tudományos Osztály

 • a nukleáris létesítmények e ng ed é lyezésével és kivitelezésével kapcsolatos szuperellenőrzési tevékenység koordinálása, a szakreferensi illetékességébe tartozó szuperellenőrzési feladatok ellátása;
 • a nukleáris létesítmények építésében közreműködő tervező, illetve kivitelező szervezetek minősítése;
 • Építőipari Műszaki Engedély kiadását megalapozó alkalmassági részvizsgálatok végzése;
 • szakértői tevékenység (építőanyagok, illetve építési célú termékek természetes radio-aktivitásának értékelése, hegeszthetőség elbírálása, hegesztett kötések meghibásodása) ellátása.

Tűzvédelmi Tudományos Osztály

Az Osztály fő szakterülete az építéstechnikai tűzvédelem. A tevékenység kiterjed számos, a tűzbiztonsággal szorosan összefüggő egyéb területre, valamint az ipari anyagok és technológiák tűzveszélyességi jellemzőinek, kockázati tényezőinek meghatározására, értékelésére, elemzésére is.

Az építőanyagok, épületszerkezetek, építési rendszerek tűztechnikai vizsgálatát, ellenőrzését a teljes vizsgálati körre alkalmas laboratórium látja el, amelynek műszerparkja és berendezései a szabványos alkalmassági és tűzvédelmi megfelelőségtanúsítási vizsgálatokon túl egyedi, teljes méretű tűzkísérletek elvégzését is lehetővé teszik.

A tűzvédelmi Szakági laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF-nak (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification), a Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek Európai Csoportjának.

 

Az divízió eretein belül működik az Aktív Tűzvédelmi Eszközöket Vizsgáló Laboratórium, amely a 26/2004. (VI.11.) BM. rendelet alapján a belügyminiszter által kijelölt szervezet.

 

 A REGIONÁLIS DIVÍZIÓK  TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Az ÉMI Nonprofit Kft. három regionális divíziót, ezeken belül hat minőségellenőrző állomást működtet Magyarország hat nagyvárosában.  

 Nyugat-magyarországi Regionális Divízió

 • Győri Minőségellenőrző Állomás
 • Veszprémi Minőségellenőrző Állomás

 Dél-magyarországi Regionális Divízió

 • Szegedi Minőségellenőrző Állomás
 • Pécsi Minőségellenőrző Állomás

Észak- és Kelet-magyarországi Regionális Divízió

 • Miskolci Minőségellenőrző Állomás
 • Debreceni Minőségellenőrző Állomás

minőségellenőrző állomások (területi vizsgálólaboratóriumok) a felkészültségüknek megfelelően önállóan vállalkoznak és közreműködnek mindazokban a feladatokban, amelyeket a szakági tudományos osztályok is végeznek, elsősorban az alábbi szakterületen:

 • Építési termékek vizsgálata,
 • Termékek első típusvizsgálata,
 • Építési termékgyártó üzemek és az üzemi gyártásellenőrzési rendszerek alapvizsgálata, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése,
 • Épületdiagnosztikai vizsgálatok,
 • Építési hibákra és javításokra vonatkozó szakértések,
 • Építéskivitelezés műszaki vizsgálata és ellenőrzése,
 • Építéstechnológiai szaktanácsadás.