Az Építőipari Műszaki Engedély és az alkalmassági vizsgálat

Általános elvek

Az „Építőipari Műszaki Engedély” (ÉME) az építési termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációk egyike.

Az ÉME-hez kapcsolódó legfontosabb fogalmak a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete szerint:

 • építési termék: /a továbbiakban: termék/: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;
 • műszaki specifikáció: valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is;
 • építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is;

ÉME beszerzése szükséges az olyan termékek esetében, amelyekre vonatkozóan még nincs érvényes hazai szabvány (ebbe a körbe értendők a honosított nemzetközi szabványok is) vagy egyéb műszaki specifikáció.

Az ÉME kidolgozására – a csak és kizárólag közlekedési és vízépítési műtárgyakban/létesítményekben alkalmazható termékek kivételével – feljogosított szervezet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.(ÉMI Nonprofit Kft.).

Az ÉME kidolgozásának kezdeményezése

 • Az ÉME kidolgozását – írásbeli kérelemmel – kezdeményezheti
 • a termék gyártója (ez a kedvezőbb és előnyben részesített eset),
 • a termék forgalmazója vagy alkalmazója.

Az ÉME iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a megbízó/kérelmező megnevezését, címét, cégjegyzék számát, elszámolási betétszámla számát és ügyintézője nevét, telefonszámát,
 • a gyártó megnevezését és címét,
 • a forgalmazó vagy felhasználó megnevezését és címét, ha kötött a termék felhasználója,
 • az építési célú termék megnevezését,
 • az építési célú termék rendeltetésének, felhasználási területének ismertetését,
 • az építési célú termék műszaki dokumentációját a következőkre vonatkozóan
  1. közvetlen a termékre,
  2. az építési célú termék felhasználásával készülő szerkezetekre,
  3. a kapcsolódó szerkezetek összeférhetőségi kérdéseire (ha ezek tisztázottak),
  4. a használatra, a karbantartásra, az ellenőrzésre stb.-re,
  5. a termék kezelésére, tárolására, szállítására vonatkozó előírásokat.
 • a termék előállítási/gyártási minőségbiztosítási rendszerének ismertetését, illetve a minőségbiztosítási rendszer elfogadási dokumentumának másolatát,
 • az előzetes vizsgálatok jegyzőkönyvét (amennyiben van), az előzetes vizsgálatok at vé gző laboratórium nevét, jelét, akkreditálási számát,
 • a termé k felhasználásával kapcsolatos referenciákat,
 • a termék alkalmazásához készített felhasználási útmutatót, megfelelőség igazolási űrlapot vagy azok tervezetét,
 • a külföldről importált újfajta építési célú termék vagy műszaki megoldás esetén a kérelemnek tartalmaznia kell még:
  1. azoknak a hazai vagy külföldi – ha van mindkettő – műszaki specifikációknak a felsorolását, amelyeknek a termék vagy műszaki megoldás esetleg megfelel,
  2. az alkalmassági vizsgálat során figyelembe vehető vizsgálati, elfogadási dokumentumok másolatát.

A termékkel szemben támasztott műszaki követelményeket, - a termék építményben történő rendeltetésszerű felhasználása/alkalmazása ismeretében az építmények biztonságos használatát szolgáló alapvető/lényeges követelmények értelemszerű figyelembevételével, a kérelmező adatszolgáltatására is tekintettel – az ÉMI Kht. (vizsgálati eredményei és/vagy szakmai értékelése alapján) határozza meg.

A termék megjelölt építőipari felhasználási területéhez tartozó, az alkalmazáshoz szükséges, nem az ÉMI Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó vizsgálati kötelezettségek (pl. ÁNTSZ, MEEI, MBFF) alól az ÉME nem menti fel a kérelmezőt.

Az építőipari alkalmassági vizsgálat célja tehát az „ÉME-köteles termékek” (építőanyagok, szerkezetek) tervezett célra való alkalmasságának ellenőrzése, az alkalmazásának műszaki szabályozása, az alkalmazási feltételeinek és a megfelelőség igazolás alapját képező – a felhasználás szempontjából – lényeges tulajdonságainak meghatározása.

A termék alkalmasságának megítélése céljából az alkalmassági vizsgálat kiterjed:

 • a termékgyártás minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzésére;
 • a termékazonosítás ellenőrzésére, ill. meghatározására;
 • a termékkel szemben a csomagolás, szállítás, tárolás, építés-szerelés sajátságos feltételeire;
 • a felhasználás megjelölt területének megfelelő műszaki követelmények teljesítésének ellenőrzésére;
 • a követelmények teljesülésének vizsgálattokkal történő igazolására;
 • a termék alkalmazhatóságának (referencia és építéstechnológia) ellenőrzésére;
 • a termék dokumentáció, alkalmazási útmutató és megfelelőség igazolás műszaki tartalmának ellenőrzésére, illetve az utóbbi meghatározására.

Az ÉMI Nonprofit Kft. feladatai az alkalmassági vizsgálattal és az ÉME-ekkel kapcsolatban:

 • az Alkalmassági Vizsgálat elvégzése; azon belül
 • a Vizsgálati Terv (VT) és
 • az Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv (AVJ) és mellékletei elkészítése, és abban
 • a megfelelőség igazolás alapjainak, valamint
 • az alkalmazási feltételek meghatározása és
 • az Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) kiadása,
 • az alkalmassági vizsgálat lezárásáig érvényes ÉME kiadása (ha ennek az igénye felmerül és azt a szolgáltatott dokumentumok megalapozzák),
 • az ÉMI utóellenőrzési feladatainak ellátása,
 • az ÉME hatályának meghosszabbítása,
 • az ÉME módosítása, (úgymint a termék (márka)név, kérelmező név és/vagy cím változás, a termék jellemz őinek, vá lasztékának, me g jelölt felhasználási területének, gyártójának és a kérelmezőjének változása),
 • az ÉME érvényességének megszüntetése, ill. az ÉME visszavonása,
 • a termékre – esetlegesen - vonatkozó Műszaki Feltételek/Alkalmazás-technikai Előírások ellenőrzése és szakmai jóváhagyó záradékolása.

Az alkalmassági vizsgálat Vizsgálati Terve (VT)

A Vizsgálati Terv tartalmazza:

 • a kérelmező megnevezését, címét,
 • a gyártó megnevezését, címét,
 • a termék megnevezését,
 • a termék – kérelmező által megjelölt – felhasználási területét,
 • a kérelmező – az alkalmassági vizsgálat során felhasználásra tervezett – adatszolgáltatási dokumentumainak felsorolását (azonosítási jelöléssel, keltezéssel),
 • a termék műszaki jellemzőit (leírását) és a vele szemben támasztott követelményeket,
 • a vizsgálati terv további részében az egyes követelmények teljesülésének ellenőrzésére szolgáló vizsgálatokat, a vizsgálati módszer leírásával, illetve az azt előíró szabványra vagy egyéb szabályozásra való hivatkozással, határidő megadásával és utalással az eredmények értékelésének módjára, feltételeire is,
 • a kérelmező azon szolgáltatásait, amelyek a vizsgálatok elvégzésének feltételei; ezek a Vizsgálati Terv külön fejezetében, tételesen, a részletek (pl. beszállítási cím, feltételek) és határidők megadásával szerepelnek.

Nem tartoznak a Vizsgálati Tervbe olyan adatok, amelyek a szerződésben egyértelműen szerepelnek és nem szorulnak további részletezésre (pl. a teljesítés módja, dokumentálás).

 A Vizsgálati Terv tartalmát a kérelmezővel a készítés folyamán egyezteti az ÉMI, de az elkészült VT csak jóváhagyás, aláírás után adható át.

 A Minőségügyi Igazgatóság a VT-t a teljeskörűség, a teljesértékűség és a minőségügyi szempontok szerint ellenőrzi és a minőségügyi igazgató a törzspéldányon a VT jóváhagyását az aláírásával igazolja.

 A kérelmező a Vizsgálati Terv elfogadását a szerződés cégszerű aláírásával igazolja.

Az Alkalmassági Vizsgálatok

Az alkalmassági vizsgálat a Vizsgálati Terv szerint történik. A vizsgálatokat lehetőleg olyan sorrendben kell végezni, hogy az alkalmasság szempontjából várhatóan negatív eredménnyel is járható vizsgálatok kerüljenek előbb elvégzésre.

 A kérelmező részt vehet az Alkalmassági Vizsgálat részét képező vizsgálatokon.

Az Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv

A vizsgálatokról Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv (AVJ) készül, amely decimális számozású fejezetekből, szakaszokból áll. Több közreműködő esetében az egyes szakterületi vizsgálatokról Alkalmassági Részvizsgálati Jegyzőkönyvek (RVJ-k) készülnek, melyek az AVJ mellékletei.

 Az Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvek fejezetei az alábbiak.

 • 1. fejezet: ADATOK
 • 2. fejezet: MŰSZAKI JELLEMZŐK, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
 • 3. fejezet: VIZSGÁLATOK, MEGÁLLAPÍTÁSOK
 • 4. fejezet: ÉRTÉKELÉS
 • 5. fejezet: ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK
 • 6. fejezet: MELLÉKLETEK

Az Építőipari Műszaki Engedély

Az ÉME ma ga egy „okirat”, az AVJ-vel együtt a „műszaki specifikáció”.
Az ÉME érvényességi ideje általában 5 év.

 Változás, módosítás, visszavonás

Az ÉME adatainak, az ÉME tartalmát nem érintő változásait (kérelmező, kérelmező neve, címe, termék megnevezése, márkaneve) az ÉMI Nonprofit Kft. a kérelmező vagy a nevében eljáró megbízó k érelmére átvezeti, szükség esetén az eredeti ÉME bevonása és érvénytelenítése mellett új okiratot ad ki.

 

Az ÉME-t az ÉMI Nonprofit Kft. érvényteleníti:

 • a kérelmező kérésére,
 • a kérelmező jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • kedvezőtlen utóellenőrzési eredmények esetén,
 • az utóellenőrzés meghiúsulása esetén.

Az ÉME visszavonható a termék minőségének meg nem felelése és/vagy az alkalmazási feltételek kérelmező általi be nem tartása esetén is.

 Mellékelve: az ÉME okirat mintalapja.
 

Dokumentum megnevezése Dokumentum neve Dokumentum megnyitása/letöltése
Az ÉME okirat mintalapja KBiA-II-04.(A)-2011.11.18.
A dokumentum megnyitásához kattintson ide