Honlapunkon sütiket (cookie) használunk, hogy a kiszolgálást személyre szabhassuk, és szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javíthassuk.
Böngészője beállításával tilthatja a sütik használatát. Szolgáltatásaink igénybe vételével tudomásul veszi a fentieket. További részletek | Rendben
A kereső mezőbe kiadott engedély vagy tanúsítvány
számát lehet írni...
A kereső mezőbe kérelmező, gyártó vagy forgalmazó
nevét lehet írni...
Pályázati információk
Oldalainkon folyamatosan frissítjük a pályázatokkal kapcsolatos információkat.
További információk...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például pályázat
számát vagy keresett nyertes nevét, stb. lehet írni...
A kereső mezőbe tetszőleges kifejezést, például problémakört
vagy termék típust, jogszabályi hivatkozást, stb. lehet írni...

Szervezeti felépítés

Társaságunk szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek bemutatkozása olvasható alább.

ÉMI szervezeti felépítés

Vezérigazgató

A Vezérigazgató a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője. A Tulajdonosi jogok gyakorlója és az ügyvezető (Vezérigazgató) között a feladat és hatáskörök megosztását a mindenkor hatályos Alapító Okirat rögzíti. A Vezérigazgatóhoz közvetlenül tartozó szervezeti egységek közvetlenül támogatják a Vezérigazgató munkáját. Munkájukat a Vezérigazgató közvetlenül irányítja, ellenőrzi és értékeli. A Vezérigazgató felelős a Társaság feladatainak ellátása során:

 • A törvényesség, a hatékonyság, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés biztosításáért, az objektivitás, a függetlenség és pártatlanság elvei alapján;
 • A belső szabályzatok kiadásáért;
 • A Társaság tűz-, és munkavédelem jogszabályi megfelelésének biztosításáért;
 • A belső ellenőr függetlenségének biztosításáért.

A Vezérigazgató távollétében csak olyan intézkedés hozható, amely nem tartozik az Alapítói Okirat szerint a Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató akadályoztatásának megszűnését követően a helyettesítést ellátó Vezető, a helyettesítés körében alkalmazott eljárásáról, a meghozott intézkedésekről, döntésekről haladéktalanul beszámol a Vezérigazgatónak. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató vezérigazgatói utasításban jogosíthat fel más munkavállalót meghatározott munkáltatói részjogosultságok gyakorlására. A Vezérigazgató feladatköreinek ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a Társaság valamennyi munkavállalója részére. Erről az utasítást végrehajtó munkavállalónak a feladat végrehajtás megkezdésével egyidejűleg haladéktalanul tájékoztatnia kell a közvetlen vezetőjét.

Belső ellenőr

A Társaság érdekében független, tárgyilagos tanácsadói tevékenységet végez. A Társaság gazdálkodása és működése tekintetében ellenőrzi és értékeli az eredményességet, az éves ellenőrzési tervet összeállítja, Felügyelőbizottság elé terjeszti, a tervben meghatározott feladatok elvégzi és a belső ellenőrzési szabályzatot betartja. A Belső ellenőr az ügyvezetés céljainak elérését, döntéseinek megalapozottságát segíti elő. Ellenőrzi a közép és alsó szintű vezetés működését. Vizsgálja a Társaság működésének jogszabályi megfelelését, a szervezeti egységek közötti együttműködést, az információáramlást, a pénzügyi-, irányítási-, és operatív működésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, az alkalmazottak jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített tevékenységét, az eszközökkel, forrásokkal történő takarékos gazdálkodást, a kidolgozott programok, tervek, és célkitűzések, vállalások megvalósulását, a vizsgált területet érintő jogszabályok, illetve kötelező érvényű szabályok változásaira való időbeni reagálást. A Belső ellenőr a Vezérigazgató számára év közben is folyamatosan információt szolgáltat az ellenőrzési tervben rögzített feladatok teljesítéséről. Vizsgálatiról jelentést, intézkedési tervet készít, és nyomon követi azok megvalósulását. Évente átfogó értékelést ad a Vezérigazgató és Felügyelőbizottság részére az éves ellenőrzések megvalósításáról. A Belső ellenőr a Vezérigazgató és a Felügyelőbizottság külön megbízása alapján is ellenőrizheti a Társaság könyvviteli, nyilvántartási, leltározási, mérlegkészítési, bizonylati rendjét, valamint a társasági tulajdon védelmét, a fejlesztési, beruházási feladatok megvalósítását, a gazdasági, pénzügyi, számviteli, ügyviteli, árképzési és más általános érvényű rendelkezések betartását. Ellenőrzi a Társaság banki ügyleteinek bonyolítását, az ezzel összefüggő bizonylatok mozgását; ellenőrzi a költségvetési kapcsolatok helyességét. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Humánpolitikai vezető

Ellátja a Társaság emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A szervezeti egységek vezetőivel együttműködve részt vesz a toborzás-kiválasztási feladatokban. Támogatja az új munkavállalók beilleszkedését, megszervezi a kötelező képzéseket, alkalmassági vizsgálatokat. Elkészíti és naprakészen vezeti a munkaviszonnyal kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat. Írásba foglalja a munkaviszonnyal kapcsolatos szerződéseket, nyilatkozatokat és megállapodásokat, valamint a tanulmányi szerződéseket. Elkészíti szakterületét érintő szabályzatokat. Eljár a munkavállalók vétkes kötelezettségszegése esetén. Megoldási javaslatot tesz a szakterületét érintő kérdésekre. Részt vesz a munkavállalók képzésének, tréningjeinek megszervezésében. Folyamatosan kapcsolatot tart a bérszámfejtést végző szervezeti egységgel, tájékoztatást nyújt a bérszámfejtést is érintő változásokról. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Munka- és tűzvédelmi vezető

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57.§-a alapján az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében teljes körűen ellátja a törvény által meghatározott tűz- és munkavédelmi adminisztrációs, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, elkészíti a különböző munkakörökhöz kapcsolódó alkalmassági vizsgálatra történő beutalók szakmai felülvizsgálatát. Elvégzi a Társaság területén található emelőgépek, emelőszerkezetek szerkezeti, fővizsgálati és biztonságtechnikai felülvizsgálatait. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi, de a munka- és tűzvédelmi feladataival kapcsolatban utasítást nem fogadhat el.

Sugárvédelmi szolgálat vezető

Ellátja az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet előírásainak megfelelően, mint engedéllyel rendelkező Társaság azon feladatait, amelynek alapvető célkitűzése a munkavállalók és a lakosság sugárterhelésének korlátozása. Ellenőrzi, hogy a Társaság sugárveszélyes tevékenységet végző munkatársainak, az ilyen tevékenységgel érintett munkahelyeinek és közvetlen környezetüknek sugárvédelmi helyzete megfelel-e a rendeletben, a külön jogszabályban, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feltételeknek, továbbá irányítja az ilyen munkahelyek sugárvédelmi megbízottjainak tevékenységét. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Minőségirányítási és IBIR vezető

Szervezi, irányítja, ellenőrzi, valamint ellátja az Integrált Irányítási Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Projekt portfólió menedzser

Koordinálja és felügyeli a Vezérigazgató által meghatározott kiemelt társasági célokat megvalósító stratégiai ügyeket. Nyomon követi és segíti a Társaság által meghatározott kiemelt célok megvalósulását, rendszeresen beszámol a megvalósulási folyamatokról. Figyelemmel kíséri a Kutatási Fejlesztési és Projektkoordinációs Igazgatóság munkáját. Segíti a Vezérigazgatót, az Igazgatókat és a Vezetőket (felső vezetőket) a társasági hosszú-, közép- és rövidtávú célok, illetve az átfogó- és stratégiai célok meghatározásában. Javaslatokat tesz, elemzéseket és összefoglalókat készít. Figyelemmel kíséri az uniós forrásból megvalósuló projektek (operatív programok) és közvetlen uniós projektek előkészítését és megvalósítását, az államháztartás fejezetkezelési soraihoz kapcsolódó szerződésekben meghatározott feladatok előkészítését és megvalósítását. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Beszerzési vezető

Elvégzi az (anyagok, eszközök), árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések, építési beruházások közbeszerzési értékhatár alatti és közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzését. A közbeszerzési értékhatár alatti eljárások tekintetében gondoskodik a piaci ár igazolására alkalmas három árajánlat beszerzéséről, és a legmegfelelőbb ajánlat kiválasztásáról. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó eljárásokban koordinálja az eljárást, ellenőrzi a műszaki tartalmat, a szerződés szerinti teljesítést, kapcsolatot tart a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval. Összeállítja a Társaság Beszerzési/Közbeszerzési tervét, támogatja és felügyeli a beszerzési folyamatot is. Valamennyi beszerzés tekintetében elsődleges feladata a közpénzek ésszerű felhasználásának, átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a beszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

 

Műszaki Igazgató

Gondoskodik a Társaság által nyújtott szolgáltatások minőségi megfelelőségéről, a Társaság szakmai tevékenységének harmonizálásáról, a fejlesztési irányok meghatározásáról. Gondoskodik az irányítása alatt álló szervezeti egységek működéshez szükséges feltételek és erőforrások rendelkezésre állásának, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés biztosításáról. Az ajánlatadás és az ügyfelekkel való szerződéskötés – a szakmai tartalom megadása kivételével – egy olyan különálló szervezeti egység feladata, mely az érintett felektől függetlenül és pártatlanul működik (Értékesítés), és amely biztosítja, hogy a tanúsítási, vizsgálati, kalibrálási, valamint értékelési eljárásokban érintett szervezeti egységek munkavállalói mentesüljenek a pénzügyi ráhatásoktól, illetve az árbevétel-teljesítési kötelezettségektől. A Műszaki igazgató a tanúsítási, a vizsgálati, a kalibrálási, valamint értékelési eljárások árképzésére (eredményére) vonatkozóan döntést nem hozhat, és nem határozhat meg olyan utasításokat, amelyek ellentétesek a vonatkozó szabályozások (Kézikönyvek, Belső Szabályzatok, SZMSZ) követelményeivel. A Műszaki igazgató a Tanúsítási, a Műszaki Értékelő Iroda, a Központi Laboratórium és a Kalibráló Laboratórium által készített dokumentumok (pl. tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv) tartalmára, az irodák és laboratóriumok tevékenységének pénzügyi eredményére hatást nem gyakorolhat, tőle szakmai ügyeket nem vonhat el. A Műszaki igazgató alá tartozó szervezeti egységek közötti vitákban a Műszaki igazgató, míg az egységek és az igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt. A Műszaki igazgató szükség esetén részt vesz a Koordinációs Tanács munkájában. Feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Főmérnök

A Műszaki igazgató általános helyettese, közreműködik a Társaság műszaki (nem akkreditált) tevékenységével kapcsolatos szakmai ellenőrzésben, feladata a Műszaki igazgató által számára delegált speciális ügyek, valamint az alaptevékenységgel kapcsolatos működési problémák kezelése. Feladatait közvetlenül a Műszaki igazgató irányítása alatt végzi.

Központi laboratóriumi minőségirányítási vezető

Központi laboratóriumi minőségirányítási vezető közvetlenül a Műszaki igazgató alá rendelt szervezeti egységként működik. Szervezi, irányítja, ellenőrzi, valamint ellátja a Központi Laboratóriumi Minőségirányítási Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A Központi laboratóriumi minőségirányítási vezető és a Műszaki igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt.

Paks2 Előkészítési Iroda

Az iroda ellátja a paksi 5-6 blokkok építéséhez kapcsolódó feladatok előkészítését, a kapcsolódó szakértői feladatok koordinálását. Az iroda munkáját az Irodavezető irányítja.

Tanúsítási Iroda (TEI)

A Tanúsítási Iroda közvetlenül a Műszaki igazgató alá rendelt szervezeti egységként működik. A Tanúsítási Iroda a kijelölő hatóság által ellenőrzött és a NAT által akkreditált tanúsító és vizsgáló szervezetként ellátja a mindenkor érvényes jogszabályok szerint az építési termékek tanúsításával kapcsolatos feladatokat. A Tanúsítási Iroda végzi a termékek teljesítmény-állandóságának értékelését és ellenőrzését, ennek keretében a termékek teljesítmény-állandóságának tanúsítását, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítását, és ehhez tartozóan a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését azokban az esetekben, amikor a vonatkozó műszaki előírás olyan rendszert (1, 1+, 2+) jelöl meg, ahol a gyártó kijelölt tanúsító szervezet bevonására kötelezett. A feladat elvégzésében a Tanúsítási Iroda megbízására közreműködnek a Tanúsítási Irodához tartozó ellenőr- és termékmenedzser feladatkörben foglalkoztatott munkavállalók. A termékek teljesítmény értékelése keretében a típusvizsgálatokat, illetve a szúrópróbaszerű vizsgálatokat a Tanúsítási Iroda megbízására a Központi laboratórium végzi el. Az ajánlatadás és a szerződéskötés – a szakmai tartalom megadásának kivételével – a Tanúsítási Irodától különálló szervezeti egység (Értékesítés) feladatát képezi, mely biztosítja, hogy a Tanúsítási Iroda munkavállalói mentesüljenek a pénzügyi ráhatásoktól, illetve az árbevétel-teljesítési kötelezettségtől. A Tanúsítási Iroda a MSZ EN ISO/IEC 17065 szerinti Minőségirányítási Kézikönyvének előírásai szerint működik. Az irodán belül felmerülő vitás kérdésekben az Irodavezető, az Irodavezető és a társterületek között felmerülő vitás kérdésekben a Műszaki igazgató dönt. Az Irodavezető és a Műszaki igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt. Az iroda munkáját az Irodavezető irányítja.

Műszaki Értékelő Iroda (MÉI)

A Műszaki Értékelő Iroda közvetlenül a Műszaki igazgató alá rendelt szervezeti egységként működik. A Műszaki Értékelő Iroda a kijelölő hatóság (Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) által kijelölt szervezetként ellátja a mindenkor érvényes jogszabály szerint az építési termékek műszaki értékelésével kapcsolatos feladatokat. Az iroda bonyolítja az egyes építési termékek nemzeti vagy európai műszaki értékelését laboratóriumi vizsgálatok, számítások vagy egyéb műszaki ismeretek eredménye alapján, valamint gondoskodik a kiadott műszaki értékelések közzétételéről, indokolt esetben visszavonásáról. Az iroda az európai műszaki értékelési tevékenységgel összefüggésben betagozódik az EOTA (Műszaki Értékelő Szervezetek Európai Szervezete) rendszerébe. Az iroda a Műszaki Értékelő Iroda Eljárási Kézikönyv előírásai szerint, az EOTA szabályaival összhangban működik. Az ajánlatadás és a szerződéskötés – a szakmai tartalom megadásának kivételével – a Műszaki Értékelő Irodától különálló szervezeti egység (Értékesítés) feladatát képezi, mely biztosítja, hogy a Műszaki Értékelő Iroda munkavállalói mentesüljenek a pénzügyi ráhatásoktól, illetve az árbevétel-teljesítési kötelezettségtől. Az irodán belül felmerülő vitás kérdésekben az Irodavezető, az Irodavezető és a társterületek között felmerülő vitás kérdésekben a Műszaki igazgató dönt. Az Irodavezető és a Műszaki igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt. Az iroda munkáját az Irodavezető irányítja.

Kalibráló Laboratórium

A Kalibráló Laboratórium közvetlenül a Műszaki igazgató alá rendelt szervezeti egységként működik. A laboratórium külső megrendelések alapján, illetve a Központi Laboratórium által használt eszközök tekintetében végez kalibrálását. Kialakítja a szakterületi műszerek, vizsgálóberendezések „múzeumát” és naprakészen tartja a Társaság műszerkatalógusát. Az ajánlatadás és a szerződéskötés – a szakmai tartalom megadásának kivételével – a Kalibráló Laboratóriumtól különálló szervezeti egység (Értékesítés) feladatát képezi, mely biztosítja, hogy a Kalibráló Laboratórium munkavállalói mentesüljenek a pénzügyi ráhatásoktól, illetve az árbevétel-teljesítési kötelezettségtől. A laboratórium munkáját a Laboratóriumvezető irányítja, aki a Kalibráló Laboratóriumra vonatkozó előírásoknak, jelen szabályzat, Kalibráló Laboratóriumi minőségirányítási kézikönyvnek, valamint a munkaköri leírásnak megfelelően vezeti a laboratóriumot. A laboratóriumvezető határozza meg és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő munkákat, annak módját. A laboron belül felmerülő vitás kérdésekben a Laboratóriumvezető, a Laboratóriumvezető és a társterületek között felmerülő vitás kérdésekben a Műszaki igazgató, míg a Laboratóriumvezető és a Műszaki igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt.

Központi Laboratórium

A Központi Laboratórium közvetlenül a Műszaki igazgató alá rendelt szervezeti egységként működik. A Központi Laboratórium vizsgálati tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően kialakított minőségirányítási rendszer szerint működő Központi Laboratórium fogja össze, melynek szakmai vezetője a központi laboratóriumvezető, minőségirányítási vezetője a központi laboratóriumi minőségirányítási vezető. A Központi Laboratórium magában foglalja az Anyagvizsgáló, a Szerkezetvizsgáló, a Gépészeti és a Tűzvédelmi, az Észak- és Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Laboratóriumot, a Nyugat- és Közép-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratóriumot, és a Dél-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratóriumot. Az egyes laboratóriumvezetők az irányításuk alá tartozó laboratóriumot az adott laboratóriumra vonatkozó előírásoknak, jelen szabályzatnak, a Központi Laboratóriumi minőségirányítási kézikönyvének, illetve a munkaköri leírásuknak megfelelően vezetik. Az országos hatókörű laboratórium-hálózat elvégzi a mélyépítési projektek minőségvizsgálatát és szuperellenőrzését valamint a magasépítésben jártas szakemberek segítségével számos magasépítési szerkezet, anyag, szerelvények ellenőrzését, továbbá laboratóriumi és helyszíni szolgáltatásokat (roncsolás-mentes vizsgálatok, felmérések, szakértői tevékenység) is nyújt. Az ajánlatadás és a szerződéskötés – a szakmai tartalom megadásának kivételével – a Központi Laboratóriumtól különálló szervezeti egység (Értékesítés) feladatát képezi, mely biztosítja, hogy a Központi Laboratórium munkavállalói mentesüljenek a pénzügyi ráhatásoktól, illetve az árbevétel-teljesítési kötelezettségtől. A központi laboratóriumvezető irányítja, vezeti és ellenőrzi a Központi Laboratóriumot, koordinálja és felügyeli az egyes laboratóriumok munkáját a vonatkozó előírásoknak, jelen szabályzatnak, a Központi Laboratóriumi minőségirányítási kézikönyvnek megfelelően, folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai információkat. A központi laboratóriumvezető a Központi Laboratórium valamennyi egysége által készített vizsgálati jegyzőkönyvet jóváhagy. A Központi Laboratóriumon belül felmerülő vitás kérdésekben a Központi Laboratóriumvezető, a Laboratóriumvezetők és a társterületek között felmerülő vitás kérdésekben a Műszaki igazgató, míg a Laboratóriumvezető és a Műszaki igazgató között felmerülő vitás kérdésekben a Vezérigazgató dönt.

Laboratóriumai:

 • Anyagvizsgáló Laboratórium, cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.
 • Észak- és Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Laboratórium, címek: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.,
 • Nyugat- és Közép-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratórium, Cím: 9027 Győr, Vágóhíd u. 2., 8200 Veszprém, Dózsa György út 34.,
 • Dél-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratórium, cím: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
 • Szerkezetvizsgáló Laboratórium, cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37., 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.,
 • Gépészeti Laboratórium, cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.,
 • Tűzvédelmi Laboratórium, cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Szerkezetvizsgáló Laboratórium

Az építési termékek, építési technológiák, építési rendszerek funkcionális alkalmazástechnikai és kompatibilitási vizsgálatait és szakértéseit végzi, továbbá a kapcsolódó szabályozási, kutatási, tervezési és tanácsadási munkában is részt vesz. Szakterületek: pl: nyílászárók és tartozékaik, hőtechnika, akusztika, épületek tartószerkezetei, mérnöki építmények, alapozások, közmű műtárgyak. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Anyagvizsgáló Laboratórium

Elvégzi az anyag- és termékjellemzők vizsgálatait, Magyarország teljes területén rendelkezik vizsgálati kapacitással és magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakértőkkel. A laboratórium szervetlen építőanyagok, elemek és épületszerkezetek mechanikai jellemzőit, valamint szerves építőanyagok és az építőipari termékek kémiai, fizikai és alkalmazástechnikai jellemzőit vizsgálja, alkalmassági vizsgálatait végzi, továbbá szakértői, szaktanácsadói, valamint kutató-fejlesztői tevékenységet folytat. A mélyépítési terület elsősorban talajok, kőanyagok és aszfaltok illetve aszfalt alapanyagok vizsgálatára terjed ki. A vizsgálatokat a jelenleg érvényes magyar, illetve EN szabványok szerint tudja elvégezni. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját, közvetlen felettese a központi laboratóriumvezető. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja.

Gépészeti Laboratórium

Elvégzi az alkalmassági és termékvizsgálatokat az alábbi szakterületeken: épületen belüli vízellátási és csatornázási csővezetékek, szerelvények; központi fűtési rendszerek és rendszerelemek; égéstermék-elvezető berendezések (kémények); szellőztető berendezések, klímaberendezések és elemeik. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Tűzvédelmi Laboratórium

A tevékenység kiterjed számos, a tűzbiztonsággal szorosan összefüggő egyéb területre, az anyagok, szerkezetek és berendezések tűzvédelmi jellemzőinek meghatározására, értékelésére, elemzésére is. Az építőanyagok, épületszerkezetek, berendezések tűztechnikai vizsgálatát, ellenőrzését a teljes vizsgálati körre alkalmas laboratórium látja el, amelynek műszerparkja és berendezései a szabványos alkalmassági és tűzvédelmi megfelelőség igazolási vizsgálatokon túl egyedi, teljes méretű tűzkísérletek elvégzését is lehetővé teszik. A laboratórium további tevékenysége a tűzjelző központok és a tűzjelző érzékelők vizsgálata, minősítése, alkalmassági vizsgálata és tűzvédelmi megfelelőségük tanúsítása. A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification szervezetnek. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Észak- és Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Laboratórium

Regionális jelleggel ellátja a Társaság tevékenységi körébe tartozó alkalmassági vizsgálatokat, szakértői és tanácsadói tevékenységet. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Nyugat- és Közép-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratórium

Regionális jelleggel ellátja a Társaság tevékenységi körébe tartozó alkalmassági vizsgálatokat, szakértői és tanácsadói tevékenységet. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Dél-dunántúli Anyagvizsgáló Laboratórium

Regionális jelleggel ellátja a Társaság tevékenységi körébe tartozó alkalmassági vizsgálatokat, szakértői és tanácsadói tevékenységet. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő vizsgálatokat, annak módját. A laboratórium munkáját a laboratóriumvezető irányítja, közvetlen felettese a Központi Laboratórium vezetője.

Szakértői Irodák

Az irodák az építési termékek, építési technológiák, építési rendszerek funkcionális alkalmazástechnikai és kompatibilitási szakértéseit végzik, továbbá a kapcsolódó szabályozási, kutatási, tervezési és tanácsadási munkában, valamint a kiemelt jelentőségű projektek komplex szakértői, ellenőrzési feladataiban is részt vesznek.

Szakterületek pl.:

 • Nyílászárók és tartozékaik, hőtechnika, akusztika, épületek tartószerkezetei, mérnöki építmények, alapozások, közmű műtárgyak;
 • Épületen belüli vízellátási és csatornázási csővezetékek, szerelvények; központi fűtési rendszerek és rendszerelemek; égéstermék-elvezető berendezések (kémények); szellőztető berendezések, klímaberendezések és elemeik;
 • Szervetlen építőanyagok, elemek és épületszerkezetek;
 • Szerves építőanyagok és az építőipari termékek kémiai, fizikai és alkalmazástechnikai jellemzőinek meghatározása;
 • Építéstechnikai tűzvédelem;
 • Tűzbiztonsággal szorosan összefüggő egyéb területek, valamint az ipari anyagok, szerkezetek és technológiák tűzveszélyességi jellemzőinek, kockázati tényezőinek meghatározása, értékelése, elemzése;
 • Nukleáris létesítmények engedélyezésével és kivitelezésével kapcsolatos szuperellenőrzési tevékenység koordinálása;
 • Nukleáris létesítményekben alkalmazott speciális építményekhez kapcsolódó építőipari anyagok, szerkezetek szakértése, a szakreferensi illetékességébe tartozó szuperellenőrzési feladatok ellátása;
 • Nukleáris létesítmények építésében közreműködő tervező, illetve kivitelező szervezetek minősítése;
 • Építési termékek természetes radioaktivitásának értékelése, hegeszthetőség elbírálása, hegesztett kötések meghibásodása;
 • Nukleáris létesítmények korróziós állapotvizsgálata;
 • Korróziós, a technológiai és a dekontaminációs bevonatok minőségének felülvizsgálata;
 • Nukleáris szerkezetek sugárállósági és öregedési vizsgálata;
 • Javítási technológiák kidolgozása a vasbeton szerkezetek felújítására, korrózióvédelmére;
 • Az építési vállalkozások, szakkivitelezők minősítése.

Nukleáris minősítő Iroda

Az iroda koordinálja a nukleáris létesítmények engedélyezésével és kivitelezésével kapcsolatos szuperellenőrzési tevékenységet. Az iroda elvégzi a nukleáris szakterületen működő építőipari vállalkozások minősítését, mely alapján a minősített vállalkozások külön szabályzat alapján, szerződés szerint alkalmazhatják a minősített vállalkozás jelet. Az eljárási rendet tartalmazó, részletes, aktuális Minősítő Szabályzat elérhető a Társaság honlapján. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Nukleáris öregedéskezelési Iroda

A Nukleáris öregedéskezelési Iroda végzi az ÉMI tevékenységi körében egyik legjelentősebb feladatot, a Paksi Atomerőműben végzett öregedéskezelés ellenőrzését. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Általános Szakértői és Energetikai Iroda

Az iroda ellátja az általános szakértői- és ellenőrzési feladatokat. Kiemelt szakterületként ide tartozik az összes épületenergetikai szakértői tevékenység és részben a KEOP projektek szakértői kiszolgálása is. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Építés- és Piacfelügyeleti Iroda

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az ÉMI közreműködésének koordinálása az építésfelügyeleti és piacfelügyeleti tevékenységhez kapcsolódóan. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Vállalkozásminősítő Iroda

Az építési vállalkozások, szakkivitelezők minősítésére kidolgozott rendszerdokumentáció alapján szervezik és végzik a minősítéssel járó feladatokat, gondoskodnak a naprakész, hatályos információk nyilvánosságra hozásáról. Az iroda elvégzi az építőipari vállalkozások minősítését is, mely alapján a minősített vállalkozások külön szabályzat alapján, szerződés szerint alkalmazhatják a minősített vállalkozás jelet. Az eljárási rendet tartalmazó, részletes, aktuális Minősítő Szabályzat elérhető a Társaság honlapján. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Felvonó és Mozgólépcső Felülvizsgálati Iroda (FMF)

A Felvonó és Mozgólépcső Felülvizsgáló Iroda feladatkörében eljárva, piaci szakértői tevékenységként végzi:
 • A felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák építési engedélyezési terveinek a tervezők, vagy építtetők által önkéntes alapon megrendelt, a vonatkozó jogi és műszaki előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése;
 • A létesítésre kerülő épület építtetőjének, építész tervezőjének és felvonó tervezőjének megrendelésre a szükséges és elégséges, illetve az optimális függőleges irányú személy és teherforgalom lebonyolításához tervezői tanácsadás;
 • A tulajdonosi, illetve üzemeltetői megrendelésére a már üzemelő berendezések műszaki állapotának független és elfogulatlan felmérése, szakértői véleményezése;
 • A műszaki állapotfelmérés alapján a szükséges, illetve a megrendelő által igényelt felújítási, illetve modernizálási munkákra vonatkozó tanácsadás, az ajánlatok műszaki tartalmainak elemzése alapján döntés előkészítési javaslat kidolgozása;
 • A berendezések jogszerű üzemeltetéséhez, az üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez a szükséges háttér információk birtokában azok műszaki menedzselése;
 • Az új berendezések létesítése és megfelelőség-értékelése során a kivitelezőtől, valamint a nyilvántartott szervezetektől független, az építtető érdekének védelme érdekében végzett műszaki ellenőrzés;
 • A felnőttképzési engedély, valamint vizsgaszervezési jogosultság alapján felvonóellenőr, valamint mozgólépcső-ellenőr OKJ-s szakképzettségek megszerzése érdekében tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása;
 • A továbbképzési engedély alapján felvonó- és mozgólépcső ellenőrök, valamint szakterületi tervezők és szakértők továbbképzése.
Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Kutatási, Fejlesztési és Projektkoordinációs Igazgató

Az igazgató ellátja a Társaság tudományos és kutatási tevékenységét irányító felelős vezető feladatkörét, koordinálja a Társaság nemzetközi szakmai tudományos szervezeti tagságából eredő feladatokat, egyben a hazai és külföldi tudományos kapcsolatokat irányítja. Erősíti a Társaságon belül a kutatási, a technológiai fejlesztést és innovációt. Szervezi és irányítja a Tudásközpont éves oktatási – kutatási – társadalmi szakmai ismeretterjesztő tevékenységét. Koordinálja az üzleti szakterülettel harmonizált, kereslet-orientált saját vagy partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet (K+F).

K+F+I Iroda (Tudásközpont, nemzetközi kapcsolatok)

Részt vesz a nemzetközi és hazai K+F tevékenységben. Elősegíti, hogy a Társaságban nemzetközileg kiemelkedő magas szintű kutatási tevékenység folytatódjon. Megteremti a lehetőségét annak, hogy a Társaságban egyidejűleg több, egymástól független kutatócsoport kutatási tevékenysége folytatódjon. Koordinálja, összehangolja és ellenőrzi a különböző kutatócsoportok munkáját. Figyeli a nemzetközi és hazai K+F+I pályázati kiírásokat, előkészíti és benyújtja a pályázatokat. Sikeres pályázatok esetén a Társaságon belül ellátja és koordinálja a K+F+I tevékenységet, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó megállapodások létrejöttét koordinálja, ellátja a pályázati témavezetési feladatokat, folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság pályázatokkal kapcsolatosan vállalt kötelezettséget.

Szentendrei Ipari Park (SZIP)

A K+F+I Irodával és a Kiemelt Pályázati Iroda szorosan együttműködve megszerzi és fenntartja a Szentendrei Ipari Parkban Tudományos Technológiai Park címet. Biztosítja a Tudásközpont környezetének igényes kialakítását és működtetését.

Pályázatkezelő Iroda (PKI)

Szerződés keretében ellátja a NFM és a NGM, illetve valamennyi, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó minisztérium egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló hatályos jogszabály, utasítás, valamint a minisztériumok és a Társaság között létrejött támogatási illetve a megbízási szerződésekben rögzített feladatokat. Az irodavezetőnek és egyes munkatársainak pályázatkezeléssel kapcsolatos aláírási jogait Miniszteri felhatalmazó levél, illetve a minisztériumok fejezeti kezelésű előirányzatok eljárásrendjei valamint az ÉMI Nkft. előirányzat felhasználási szabályzata szabályozza. Az Iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

Kiemelt Pályázati Iroda

Feladata a nemzetközi és hazai kiemelt projektekben való közreműködés. Nemzetközi és hazai pályázati kiírások figyelése, pályázatok előkészítése, benyújtása. Sikeres pályázatok esetén a pályázatokhoz kapcsolódó megállapodások létrejöttének koordinálása, pályázati témavezetés, a Társaság pályázatokkal kapcsolatos vállalt kötelezettségeinek folyamatos figyelemmel kísérése, szervezése. Az iroda tevékenységét az irodavezető irányítja.

 

Szabványügyi Igazgatóság

A Szabványügyi Igazgatóság kapcsolatot tart a Magyar Szabványügyi Testülettel, részt vesz annak bizottsági munkáiban. A Szabványügyi Igazgatóság figyelemmel kíséri az építőipar területén bevezetett európai szabványokat, a magyar szabványokat és dönt azok beszerzéséről. Figyelemmel kíséri és listát vezet az előkészítés alatt álló európai szabványokról (prEN), segíti a laboratóriumokat a szabvány alkalmazására történő felkészülésben. A Szabványügyi Igazgatóság irányítja a Társaság Szabványtárát. A Szabványtár figyelemmel kíséri a szabványok újabb verziójának, illetve az új szabványok Közlönyben való megjelenését, igazolt igény esetén a szabványokat az érintett szervezeti egységek rendelkezésére bocsátja. A rendelkezésére álló információk alapján javaslatot tesz a Magyar Szabványügyi Testületnek új szabványok kidolgozására, illetve a meglévő szabványok módosítására.

A Szabványügyi Igazgatóság jogosult a következő feladatokat is ellátni:

 • Nemzeti követelményrendszer kidolgozása egyes termékcsoportokra;
 • Műszaki irányelvek előkészítése és véleményezése;
 • Nemzeti szabványtervezetek előkészítése és véleményezése;
 • Jogszabályok előkészítése és véleményezése.

A Szabványügyi Igazgatóság az előkészített szakmai anyagokat (követelményrendszereket, irányelveket, szabványtervezeteket és jogszabálytervezeteket) megküldi a Műszaki Igazgatóságra jóváhagyás céljából.

Operatív vezető

Irányítja és ellenőrzi az alatta elhelyezkedő szervezeti egységek munkáját. A Társaság belső testületeiben (Tanúsítási Bizottság, Műszaki Tanács, Tudományos Tanács) a Vezérigazgató általános helyettese. Ellátja a vezérigazgatói személyi- és szakmai titkári feladatokat: előkészíti és dokumentálja a vezérigazgatói értekezleteket, kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, a Tulajdonosi jogokat gyakorlóval, a partnerekkel, valamint a külső szervezetekkel. A Tulajdonosi jogok gyakorlójától, minisztériumoktól érkező feladatok teljesítését irányítja. Ellenőrzi a Vezérigazgatói utasítások végrehajtását, vezeti a vezérigazgatói utasítástárat. Koordinálja a szervezeti belső kommunikációt, ennek biztosítása érdekében fórumokat hoz létre. Kezeli a Társaságon belül felmerülő problémákat, panaszokat. Optimalizálja a szervezeten belüli erőforrásokat, kiiktatja a párhuzamosságokat és parciális érdekeket, valamint meghatározza a prioritásokat, valamint nyomon követi a stratégiák megvalósulását. Részt vesz a Koordinációs Tanács munkájában.

Vezérigazgatói titkárság

A Vezérigazgatói Titkárság a Vezérigazgató, az Igazgatók, a Vezetők és a Projekt portfólió menedzser munkáját támogatva elvégzi a napi általános ügyintézési, ügyviteli, szervező és koordináló feladatokat, működteti a kézbesítő és központi iktató egységet. Az ellenőrzési és dokumentálási csoport feladatai keretében átvizsgálja a Társaság szakmai tevékenysége során keletkező műszaki dokumentumok (vizsgálati jegyzőkönyvek, szakértői vélemények, egyéb munkaanyagok, stb.) formai kialakítását, a belső szabályozások szerinti megfelelőségét, minőségbiztosítását, valamint a dokumentumok archiválását. Nyilvántartja a vezérigazgatói utasításokat és a körleveleket.

Üzemeltetés és Informatika

Biztosítja a Társaság létesítményeinek működési feltételeit; gondoskodik a karbantartásukról, műszaki kivitelezői teendőkről. Nyomon követi a beszerzési igényeket és összeghatártól függően gondoskodik az üzemeletetési beszerzésekről. Kapcsolatot tart a közműtársaságokkal, vezeti a Társaság gépjárműparkjával kapcsolatos mindennemű nyilvántartást, intézi a kapcsolódó ügyeket. Ellátja a Társaság székhelyén működő konyha- és büfé üzemeltetését, működteti a telefonközpontot, felügyeli a Társaság működési feltételeit biztosító (portaszolgálat, takarítás stb.) alvállalkozói tevékenységeket. Vagyonkezelési tevékenységén belül bérbe adja az átmenetileg nem használt ingatlanokat (és eszközöket), a bérlők igényeinek megfelelő infrastrukturális szolgáltatásokat közvetít. Teljesítési a Társaságnál keletkező hulladékokkal kapcsolatos- valamint a honvédelmi törvényben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét, elkészíti a Társaság energiafelhasználásáról szóló éves jelentést a Magyar Energia Hivatal felé. Feladata az ipari parkká nyilvánított szentendrei ingatlan együttes működtetése, az ipari park infrastruktúra üzemeltetése. Ellátja a Társaság informatikai rendszerének üzemeltetését, fejlesztését, az intranet és a honlap üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését, a Társaság strukturált számítógép- és telefonhálózatának felügyeletét és üzemeltetését; informatikai jellegű projektek, beruházások szervezését, lebonyolítását, összesíti az informatikai eszközök beszerzésére irányuló igényeket, telepíti és karban tartja az IT eszközöket, ellátja a nyomda műszaki felügyeletét, kapcsolatot tart a telefontársaságokkal. Irányítja és vezeti a kiszervezett informatikai rendszergazda tevékenységet ellátó csoportot. Működteti a Társaság telefonközpont hardver-részét, együttműködik az adatgazdákkal a Társaság adatbázisainak karbantartása érdekében, üzemelteti a Társaság szoftver- és hardverállományát.

Környezetügy

Felügyeli a Társaságot érintő környezetügyi kockázatokat, nyomon követi a jogszabályi követelményeket, előírásokat, valamint ellenőrzi azok betartását. Ellátja továbbá a környezet-, természet-, tájvédelem, valamint hulladékgazdálkodási, kármentesítési feladatokat. Kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal, intézményekkel, kezeli az esetleges eljárásokat, vitás ügyeket. Gondoskodik a környezeti fenntarthatósági irányelvek betartásáról.

Üzletfejlesztési vezető

Értékesítés

Elvégzi az üzletfejlesztéssel és értékesítéssel kapcsolatos teljes körű feladatokat az ajánlatadástól a szerződéskötésig. Gondoskodik az árbevételi terv megvalósulásáról. Figyelemmel kíséri a versenytársak piaci tevékenységét, valamint az új szereplők megjelenését. Elemzi a piaci trendeket, tendenciákat, kapcsolatot tart a vevőkkel, üzletszerzés, kapcsolatépítés céljából. Teljesíti a Társaság árbevételi tervét. Nyilvántartja a szakterületen keletkező szerződéseket, vezeti az értékesítési nyilvántartásokat és jelentéseket. Az ügyfélszolgálat segít az ügyfélnek a megfelelő kapcsolattartó elérésében, hogy az ügyfél gyors és szakszerű kiszolgálást, válaszokat és megoldását kapjon. Az ügyfélszolgálatnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy a Társaság megbízó-barát, valamint piac-érzékeny arculata erősödjön, valamint a professzionális ügyfélkapcsolat rendszer kialakítása és működése révén a Társaság szakmai presztízse és márkaereje növekedjen. A feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Marketing

Koordinálja és ellátja a Társaság marketing feladatait. Kapcsolatot épít és kapcsolatot tart a Magyar Építésügyi Technológiai Platform tagjaival.

Gazdasági vezető

A szakterületét érintő belső folyamatok összehangolása útján biztosítja a zavartalan szervezeti működést. Biztosítja a Társaság gazdálkodási tevékenysége során a rendelkezésre álló immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések, valamint a forgóeszközök célszerű felhasználását, a társasági vagyon hatékony és eredményes működtetését. A gazdasági vezető által irányított szervezeti egységek feladatait elsősorban a számviteli törvényben meghatározott, kötelezően alkalmazandó szabályzatok alapján végzik, melyek a következők: Számviteli politika, Számlatükör, számlarend, Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási és selejtezési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Önköltség számítási szabályzat. A feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Pénzügy és számvitel

Kezeli a Társaság pénzügyeit, intézi a banki átutalásokat, pénztári és könyvelési tevékenységet végez, számlázási feladatokat lát el, kezeli a kintlévőségeket, figyelemmel kíséri a követelések alakulását. A bevételek feladása a főkönyv részére. A bejövő (szállítói) számlák nyilvántartása, igazoltatása, könyvelése. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek rendezése, az indokoltság és az esedékesség megfelelő dokumentálását követően. A bérszámfejtéshez kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása. Eszközök nyilvántartása, azok állományában bekövetkezett változások rögzítése, leltározási feladatok végzése. Ezek alapján a Társaság főkönyvi, pénz- és adóügyi kimutatásaihoz szükséges ellenőrzések, egyeztetések naprakész elvégzése. A bevételek és kiadások folyamatos figyelemmel kísérése a kontrolling tevékenység segítségével. Feladata továbbá a Társaság munkavállalóit érintő bér- és egyéb személyi jellegű kifizetések teljes körű számfejtése. A kapcsolódó nyilvántartások, dokumentációk elkészítése, archiválása, egyeztetés a főkönyvi könyveléssel, kapcsolattartás a hatóságokkal, külső szakmai szervezetekkel. A főkönyvelő feladata a pénzügyi és gazdasági folyamatok irányítása, ellenőrzése és dokumentálása. Éves beszámoló, mérleg elkészítése, kapcsolattartás a Társaság könyvvizsgálójával. A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, naprakész alkalmazása. Az adóbevallások elkészítése, intézkedés a kötelezettségek határidős teljesítése érdekében. A gazdasági vezető és a vezérigazgató folyamatos tájékoztatása. Igény szerint szakmai összeállítások, elemzések készítése a Társaság vezetése, a Felügyelőbizottság, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója részére. A csoport munkáját a főkönyvelő irányítja.

Kontrolling

Kiemelt feladatok: Üzleti tervezés szakmai koordinálása, terv-variánsok minősítése. Kontrolling rendszer működtetése és tovább-fejlesztése. Konzisztens információk biztosítása. Teljesítmény-mérési és árazási rendszer fejlesztése. Működési hatékonyságot növelő javaslatok, eseti és rendszeres elemzések készítése. Koncepciók, intézkedési javaslatok, döntés-előkészítő anyagok készítése.

Jogi vezető

Ellátja a Társaság jogi természetű ügyeinek kezelését, ezen belül előkészíti, illetve felülvizsgálja a Társaság működésével kapcsolatos kötelezettségvállalások jogi kereteit. Elkészíti, illetve felülvizsgálja a szakterületét érintő belső szabályzatokat, valamint közreműködik a társterületek szabályzatainak felülvizsgálatában. Részt vesz a szakterületekkel történő egyeztetéseken a kötelezettség-vállalások műszaki/szakmai és pénzügyi kereteinek meghatározása érdekében. Közreműködik az Alapítói Határozatok és a felügyelőbizottsági ülések előkészítésében, az aláírási jogosultságok, felhatalmazó levelek elkészítésében. Vezeti az Alapítói Határozatok könyvét. Koordinálja, ellenőrzi és irányítja a Társasággal szerződött ügyvédi irodák munkáját, közreműködik a Társaság igényeinek érvényesítésében és a kintlévőségek kezelésében. Ellenőrzi és irányítja a jogi és szabályozási tevékenységet. A feladatait közvetlenül a Vezérigazgató irányítása alatt végzi.

Testületek

Tanúsítási Bizottság

Az ÉMI - MSZ EN ISO/IEC 17065 szerint működő - tanúsító szervezeti tevékenységének pártatlanságát és semlegességét, valamint tanúsítási rendszerének tartalmára és működésére vonatkozó minőségpolitika és eljárási szabályok alapelveinek gyakorlati megvalósítását felügyelő testület. Elnöke az ÉMI vezérigazgatója, titkára a Tanúsítási Iroda vezetője, tagjai a szállítók (a termék gyártója, forgalomba hozója), felhasználók, érdekképviseletek, felügyeleti hatóságok, tudományos terület képviselőinek köréből kerülnek ki. Működési rendjét és feladatait a Tanúsítási Bizottság Alapszabálya elnevezésű szabályzat tartalmazza.

Műszaki Tanács

A Műszaki igazgató által összehívott eseti testület, melynek tagjai az építőipar meghatározó piaci szereplői, feladata a Társaság Alapító Okirata szerinti tevékenységének segítése a piaci igényeknek megfelelően, célja a rendszeres kapcsolattartás a Társaság és a piaci szereplők között, információcsere és az igények összehangolása.

Tudományos Tanács

A Kutatásfejlesztési és Projektkoordinációs igazgató által összehívott eseti testület, melynek tagjai az építőiparhoz kapcsolódó felsőoktatási-, tudományos-, és kutató intézmények képviselői, célja a rendszeres kapcsolattartás illetve információcsere a Társaság és az intézmények között, az aktuális K+F+I irányvonalak egyeztetése, valamint az ehhez kapcsolódó pályázatok, projektek és az együttműködés lehetőségeinek feltárása.

Szabványügyi Tanács

A Szabványügyi igazgató által összehívott eseti testület, melynek tagjai Társaság meghívott szakértő munkavállalói, a Magyar Szabványügyi Testület küldött munkatársai, és az ágazat jogalkotással foglalkozó képviselői, célja a rendszeres kapcsolattartás, egyeztetés a Társaság, a jogalkotók és a Magyar Szabványügyi Testület között, valamint információcsere és az igények összehangolása.

Koordinációs Tanács

Tagjai: Műszaki igazgató, Szakértői Irodák vezetője, Központi Laboratórium vezetője, Operatív vezető, Értékesítési vezető. Ellátja a Műszaki igazgató alá rendelt projektfolyamatok koordinációs feladatait.

Szervezeti egységeink megközelítéséről és levelezési címükről a Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat.

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 1 372 6111
E-mail: info@emi.hu

Partnereink, támogatóink

MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016
Széchenyi 2020 Pályázóknak Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Szécheniy Terv Zöld Beruházási Rendszer Klímapolitika Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság MINNOTECH 2016 Miniszterelnökség Széchenyi 2020 Pályázóknak

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektjeink

KEOP-7.9.0/12-2014-0035 Az Erzsébet-program végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint szociális campusok létrehozásáról szóló Kormány előterjesztésben nevesített egyes létesítmények energiahatékonysági beruházásainak előkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0015 Állami közfeladat-ellátásban alkalmazandó energiamenedzsment eszközök elemzése és széleskörű alkalmazásukra fejlesztési program kidolgozása
KEOP-7.9.0/12-2013-0016 A Termékpálya alapú modellek integrálása a kistelepülési energiagazdálkodási rendszerek kialakításába
KEOP-7.9.0/12-2013-0017 A Nemzeti Megújuló Energiatérkép elkészítése
KEOP-7.9.0/12-2013-0034 Zöld Monitoring Program: stratégiai és értékelési keretrendszer az EU támogatású projektek zöldgazdaság-fejlesztési és éghajlatvédelmi teljesítményértékeléséhez
KEOP-7.9.0/12-2013-0035 Fenntartható települési energiagazdálkodási modellek és fejlesztési program kidolgozása a 40.000 lélekszám feletti települések számára
Copyright © 2012-2016 ÉMI